Meer over...

Telefoon

Huisartsenpraktijk  De Meijberg:  0118-461212logosite

Huisartsenpraktijk  C.T. van den Driest, J.K. Meulmeester, C. Wattel:  0118-461630

Luistert u altijd goed naar het hele bericht ! In het keuzemenu dat volgt kiest u 1 voor spoed, 2 voor de receptenlijn en 3 als u de assistente wilt spreken.

Spoed

In geval van spoed kiest u toets 1 in het keuzemenu. Ook kunt u  rechtstreeks het spoednummer van het centrum kiezen: 0118-464090

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie !

Het gezondheidscentrum is uitgerust met een speciale behandelkamer die mede dient voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, open wonden, kneuzingen, verbrandingen enz. Als u met een spoedgeval geconfronteerd wordt adviseren wij u indien mogelijk eerst te bellen.

Openingstijden 

De huisartspraktijken zijn op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Tijdens de lunchtijd van 12.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 is het centrum alleen voor spoedeisende zaken geopend.

Contact

U kunt ons uiteraard per telefoon bereiken of naar het centrum toekomen. Maar u kunt ook contact opnemen door een Fax of Email bericht te sturen.

Fax: 0118-463701 

Email:

huisartsenpraktijk De Meijberg: info@demeijberg.nl

 

Avond-, nacht- en weekenddienst 

De waarneming voor spoedeisende zaken ’s avonds na 18.00 uur, ’s nachts tot 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen wordt verzorgd door de huisartsenpost 0900-1985.

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Huisartsenpost Walcheren

Koudekerkseweg 86
4382 ED VLISSINGEN
tel. 0900 - 1985

www.huisartsenpostzeeland.nl

De huisartsenpost is gevestigd naast Ziekenhuis Walcheren.

Afspraak spreekuur

Spreekuren worden gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet bij de assistente altijd vooraf een afspraak gemaakt worden. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.

Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van een afspraak, we kunnen er rekening meehouden in onze agenda.

Wilt u bij verhindering uw afspraak zo spoedig mogelijk afbellen!

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. De mogelijkheden voor onderzoek en behandeling uitgebreider en beter in het Gezondheidscentrum!

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Recepten online

U kunt uw herhaalrecepten hier online bestellen.

Receptenlijn

De receptenlijn is bedoeld voor het telefonisch aanvragen van herhaalrecepten. Dit zijn recepten waarvan het herhalen is afgesproken met de huisarts.  U kunt op elk gewenst moment, dag en nacht, inspreken op dit nummer.

De receptenlijn bereikt u door het telefoonnummer van de praktijk te bellen en het keuzemenu te volgen, toets 2 ! Recepten voor 11.00 uur 's morgens ingesproken, zijn de volgende werkdag na 15.00 uur in de apotheek op te halen. Houdt u bij het inspreken van de receptenlijn de volgende gegevens bij de hand:

 1. naam

 2. geboortedatum

 3. telefoonnummer

 4. welke medicijnen u wilt inspreken

 5. of u de medicijnen zelf afhaalt of laat bezorgen

Telefonisch spreekuur

Indien gewenst wordt er een telefonisch contact tussen u en uw huisarts tot stand gebracht. 

De praktijk van de huisartsen Van den Driest, Meulmeester en Wattel kent daarnaast een Telefonisch Spreekuur voor eenvoudige vragen. Dit heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. U legt uw vraag en verzoek om teruggebeld te worden voor 10.00 uur 's ochtends voor aan de assistente. Vaak kan zij u direct al zelf helpen. Daarnaast wordt iedere vraag ook voorgelegd aan de huisarts. Deze belt u dan op een later afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen

Voor uitslagen en resultaten van onderzoeken kunt u op de volgende tijden bellen:

Bij huisartsenpraktijk Van den Driest, Meulmeester en Wattel tussen 11.30 en 12.00 uur.

Bij huisartsenpraktijk De Meijberg tussen 11.30 en 12. 00 uur en tussen 15.30 en 16.00 uur.

Assistentie 

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt de afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar bellen voor uitslagen van onderzoeken.

Verder kunt u bij de assistente in overleg terecht voor;

 • bloeddruk meten 

 • oren uitspuiten

 • wondverzorging

 • hechtingen verwijderen

 • urineonderzoek

 • suikercontroles

 • uitstrijkjes

 • longfunctieonderzoek

 • hartfilmpje

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur onder toezicht van de huisarts. Zij neemt spreekuurcontroles van de huisarts over bij chronische patienten met bv suikerziekte, astma/emfyseempatienten, hart-en vaatziekten en ouderenzorg. De praktijkondersteuners leggen ook huisbezoeken af.

Prikpost 

Vanaf 1 januari 2019 is de priklocatie Oost-Souburg verhuisd naar de gemeenschapsruimte van de Protestantse Gemeente Oost-Souburg, 'De Ark'. U bent van harte welkom aan het Oranjeplein 2 op werkdagen van 08.00 tot 9.30 uur. 

Casemanagement dementie

Een casemanager dementie begeleidt thuiswonende mensen met dementie en hun naasten tijdens het hele ziekteproces. De casemanager heeft oog voor de behoeften van de dementerende en van de mantelzorger.

Voor alle vragen op het gebied van dementie kunnen partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners terecht bij een van onze casemanagers. Zij geven op professionele wijze informatie en advies en begeleiden een cliënt met dementie en de eventuele partner.

De casemanager blijft de cliënt met dementie en de betrokkenen gedurende het hele ziekteproces begeleiden in de thuissituatie. Zij kent namelijk de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

Meer informatie:         

http://www.ketenzorgzeeland.nl/dementie/algemene-informatie.htm

1e Lijns geestelijke gezondheidszorg

In het gezondheidscentrum wordt door twee praktijkondersteuners GGZ spreekuur gehouden. U wordt door uw huisarts naar dit spreekuur verwezen met name voor korter durende behandelingen.

Regionale samenwerking huisartsen 

De huisartsen in het Gezondheidscentrum Ambachtsveld werken samen met PeriScaldes. PeriScaldes zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken.

Doel van PeriScaldes

“Het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, toegankelijke en betaalbare multidisciplinaire zorg die om de patiënt draait georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk.“

Zie www.periscaldes.nl

Suggesties en klachten

Suggesties zijn altijd welkom! U kunt suggesties mailen of met een briefje aan de assistente sturen.

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts


Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

 

Privacyreglement

Privacyreglement van de huisartsenpraktijken van de huisartsen Van den Driest, Meulmeester en Wattel (“DMW”) en van huisarts Meijer (“De Meijberg”)
Uw persoonsgegevens en uw privacy in huisartsenpraktijk DMW / De Meijberg*


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Huisartsenpraktijk

In huisartsenpraktijk DMW / De Meijberg* kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


De plichten van de huisartsenpraktijk


Huisartsenpraktijk DMW / De Meijberg* is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 •  voor zorgverlening;
 •  voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw  zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene:


U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels dit aanvraagformulier kenbaar maken aan ons. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier


U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk DMW / De Meijberg* is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.


Gegevens patiënt


Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden


De medewerkers van huisartsenpraktijk DMW / De Meijberg* hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept
verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens

Uw huisarts wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, viarelevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.


Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.


Overdracht van uw dossier


Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.


Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


Vraag of klacht


Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.


*doorhalen wat niet van toepassing is